• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

กองคลัง ทต.ชมภู เปิดให้บริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบ QR Code ทุกธนาคาร

กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู เปิดให้บริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบ QR Code ทุกธนาคาร ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *