• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน (การรับ-ส่ง ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน)

นายกธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน (การรับ-ส่ง ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน) โดยมีท้องถิ่นอำเภอสารภี และตัวแทนสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *