• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

การเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมภู

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอสารภี ที่มาร่วมเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมภู พร้อมกับประชุมและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *