• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู จัดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน กิจกรรม “คลองสวยน้ำใส”

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน กิจกรรม “คลองสวยน้ำใส” โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย อาทิ กลุ่มจิตอาสาทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลตำบลชมภู และตำบลใกล้เคียง กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม อสม. และตำรวจอาสา/อาสาบำเพ็ญประโยชน์ จาก สำนักงานคุมประพฤติ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำลำคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลชมภู และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ ป่า และแผ่นดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *