• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ ปปช7ราคากลางรถบรรทุก1ตัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *