• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ งปม. 2562

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ งปม. 2562

ขอบเขตงานจ้างจัดเก็บขยะ

แบบ ป.ป.ช.7 จ้างเหมาเก็บขยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *