• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ

เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ

แบบ บก06

คุณลักษณะรถบรรทุกน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *