• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู รับมอบรถแทรกเตอร์จาก ทต.ฟ้าฮ่าม

พวกเราชาวเทศบาลตำบลชมภู ขอขอบคุณท่านนายกปรีชา วรกุล และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่อนุเคราะห์ส่งมอบรถแทร็คเตอร์ ที่ปลดระวางการใช้งานแล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี และยังคงใช้งานได้ ไว้ให้กับเทศบาลตำบลชมภู เพื่อใช้ให้เป็นประโยนช์ในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามถือว่าเป็นเทศบาลตำบลขนาดใหญ่ มีงบประมาณการบริหารงานกว่าร้อยล้าน/ปี และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านนายกปรีชามายาวนานกว่า 20 ปี ในการนี้ทางเทศบาลตำบลชมภู โดยนายกธวัช ชัยแก้ว ขอขอบพระคุณมา ณโอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ต่อๆ ไป…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *