• Print

  • display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ ทต.ชมภู เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลชมภู

*ประกาศ

 

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action plan) ปี 2559

*บทนำ

*เนื้อหา

 

*สาระสำคัญของ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

*ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลตาม พรบ.

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

*สิทธิการรับรู้ข้อมูลของประชาชน

*คู่มือข่าวสาร

*การปฎิบัติตามมติ ครม.