• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลชมภู

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู / ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลชมภู ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลชมภูโดยจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ 7 จุด ดังนี้
1.การให้บริการวัดความดัน วัดส่วนสูง และชั่งน้ำหนัก
2.การให้บริการของฝ่ายลงทะเบียน
3.การให้บริการของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
4.การให้บริการของสาขาวิชารังสีเทคนิค
5.การให้บริการของสาขาวิชากระยะภาพบำบัด
6.การให้บริการของสาขาวิชากิจกรรมบำบัด
7.การประเมินผลการให้บริการและแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *