• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2561

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2561 แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ครู นักเรียน และภาคีสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขทุกเครือข่ายในตำบลชมภู เพื่อพัฒนางานและสร้างการรับรู้ร่วมกันที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 ภารกิจให้เป็นไปเป้าหมายและสนองต่อนโยบายฯ ทุกระดับ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางจินตนา รัตนโชติกุล ท้องถิ่นอำเภอสารภี ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษเรื่อง ”นโยบายจังหวัดสะอาด” แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *