• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู และคณะฯ โดยมี นายชัยวัฒน์ จารุสวัสดิ์ รองนายกฯ นายประทวน มหายศ ประธานสภาฯ สท.ไพบูรณ์ ศรีคำมูล สท.พีรศักดิ์ ชัยมงคล สท.บุญเกื้อ ไชยวงค์ นายสมยศ ปันตา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายนรินทร์ วงค์กัณทรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 นายสุรศักดิ์ ไชยแก้ว ผู้ช่วยฯ ม.8 คุณหมออรวรรณ ตันติวงศ์โกสีย์ ผู้นำเครือข่ายภาค ปชช. ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลและแบบอย่างเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำกลับไปพัฒนาตำบลชมภู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *