• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู ได้ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชมภู ได้ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *