• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Month: September 2017

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในโครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ร่วมกับภาคประชาชน และบริษัท ดูโฮม จำกัด เข้าทำการตรวจงานและส่งมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากจน...