• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Day: October 12, 2017

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอสารภี ที่มาร่วมเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมภู พร้อมกับประชุมและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู