• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Month: March 2019

นายกธวัช ชัยแก้ว ร่วมกับนายอำเภอสารภี ท้องถิ่นอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง PM 2.5 และแจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป เพื่อใส่ป้องกันละอองควันพิษ ที่กำลังกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,000...
นายกธวัช ชัยแก้ว ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารภี, องค์การโทรศัพท์, 3BB ร่วมทำโครงการ “ถนนสวยด้วยมือรุกขกร” ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟอย่างถูกวิธี และสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ตำบลชมภู , ปรับปรุงระบบสายจ่ายเพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ ,ยกระดับสายไฟและสายสัญญาณตามจุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน...เพื่อชมภูน่าอยู่ครับ...
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. งานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชมภู ได้ทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณหมู่ที่ 2 หน้าวัดพญาชมภู- กศน.ตำบลชมภู เพื่อลดฝุนละอองในอากาศ
นายกธวัช ชัยแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม และจริยธรรมเยาวชนในตำบลชมภู จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลชมภู "เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน"
แจ้งตือน พ่อแม่พี่น้องตำบลชมภู เนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้มีค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินกว่าปกติ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองดังกล่าว ในการนี้ ทต.ชมภู โดยนายกธวัช ชัยแก้ว ได้รับการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอสารภี ให้ทำการฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองหมอกควันทุกวัน ทั้งในช่วงเช้าและบ่าย และขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องฉีดพ่นน้ำในบริเวณบ้านของตนเอง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้น...ร่วมด้วยช่วยกัน...