• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Month: May 2019

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชมภู ได้ส่งมอบกระเบื้องหลังคา และลอนคู่ ให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ จำนวน 3 หลังคาเรือน