• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Month: July 2019

นายกธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลชมภู ตรวจสอบวัดพื้นที่บริเวณฝายพญาคำ ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายคณะกรรมการขับเคลื่อนฝายพญาคำ
นายกธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภูให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านพญาชมภูรพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ชมรม อสม.ตำบลชมภู และชมรม อสม.บ้านท่าต้นกวาว จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อชมภูเมืองน่าอยู่ ปลอดภัยจากไข้เลือดออก