• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Author: Chompoo

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ซึ่งนำโดย นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกฯ พร้อมคณะจำนวนกว่า 200 คน เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ พร้อมกันนี้ได้พาคณะเข้ากราบขอพรจากครูบาน้อย เตชะปัญโญ...
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ งปม. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ งปม. 2562 ขอบเขตงานจ้างจัดเก็บขยะ แบบ ป.ป.ช.7 จ้างเหมาเก็บขยะ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกโดยสารรูปแบบรถราง รายละเอียดคุณลักษณะรถราง เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกโดยสารรูปแบบรถราง แบบ ป.ป.ช.7
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู กล่าวเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ในเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และการควบคุมโรคไข้เลือด พร้อมให้นโยบายการควบคุมร้านค้าห้ามขายเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามจำหน่ายเหล้า บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แก่เด็กอายุไม่เกิน 20...
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู และคณะฯ โดยมี นายชัยวัฒน์ จารุสวัสดิ์ รองนายกฯ นายประทวน มหายศ ประธานสภาฯ สท.ไพบูรณ์ ศรีคำมูล สท.พีรศักดิ์ ชัยมงคล...