• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Author: Chompoo

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู / ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลชมภู ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลชมภู โดยให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา...
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายเสน่ห์ อินประมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ได้นำคณะผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบัตรผ่านประตู ค่ารถบริการ และค่าเข้าชมสัตว์ จากสวนสัตว์เชียงใหม่
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลชมภู เข้าสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว และขอพรปี๋ใหม่เมือง จากท่านรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครฝ่ายป้องกันพลเรือน (อปพร.) ร่วมเปิดจุดบูรณาการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17...
แบบ ปปช7ราคากลางรถบรรทุก1ตัน ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด...