• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Category: activity

นายกธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วม จากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
นายกธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน (การรับ-ส่ง ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน) โดยมีท้องถิ่นอำเภอสารภี และตัวแทนสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชมภู ประจำปี พ.ศ. 2562
นายกธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาสู่เยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลชมภู เข้ารับตรวจการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู