• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Category: activity

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลชมภู เข้าสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว และขอพรปี๋ใหม่เมือง จากท่านรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครฝ่ายป้องกันพลเรือน (อปพร.) ร่วมเปิดจุดบูรณาการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17...
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลชมภู ร่วมรักษาป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แข่งขันก่อเจดีย์ทราย แข่งขันลาบ อาหารพื้นเมือง ส้มตำลีลา...
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลชมภู ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู / ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลชมภู ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลชมภูโดยจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ 7 จุด ดังนี้ 1.การให้บริการวัดความดัน...