• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Category: activity

  นายกธวัช ชัยแก้ว ประธานการจัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “พญาชมภูมินิมาราธอน 2019” มอบเงินรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ให้แก่องค์กรในชุมชน โดยมีนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี ร่วมเป็นประธานรับมอบ เพื่อนำเงินที่ได้สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ รวมถึงกิจการเด็กและเยาวชน...
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ซึ่งนำโดย นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกฯ พร้อมคณะจำนวนกว่า 200 คน เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ พร้อมกันนี้ได้พาคณะเข้ากราบขอพรจากครูบาน้อย เตชะปัญโญ...
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู กล่าวเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ในเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และการควบคุมโรคไข้เลือด พร้อมให้นโยบายการควบคุมร้านค้าห้ามขายเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามจำหน่ายเหล้า บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แก่เด็กอายุไม่เกิน 20...
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู และคณะฯ โดยมี นายชัยวัฒน์ จารุสวัสดิ์ รองนายกฯ นายประทวน มหายศ ประธานสภาฯ สท.ไพบูรณ์ ศรีคำมูล สท.พีรศักดิ์ ชัยมงคล...
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลชมภู รวมไปถึงผู้แทนองค์กรต่างๆ และพสกนิกรชาวตำบลชมภู จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...