• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Category: activity

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลชมภู รวมไปถึงผู้แทนองค์กรต่างๆ และพสกนิกรชาวตำบลชมภู จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน กิจกรรม “คลองสวยน้ำใส” โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย อาทิ กลุ่มจิตอาสาทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลตำบลชมภู และตำบลใกล้เคียง กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กลุ่มเด็กและเยาวชน...
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู / ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลชมภู ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลชมภู โดยให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา...
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายเสน่ห์ อินประมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ได้นำคณะผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบัตรผ่านประตู ค่ารถบริการ และค่าเข้าชมสัตว์ จากสวนสัตว์เชียงใหม่
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลชมภู เข้าสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว และขอพรปี๋ใหม่เมือง จากท่านรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่