• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Category: activity

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชมภู ได้ส่งมอบกระเบื้องหลังคา และลอนคู่ ให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ จำนวน 3 หลังคาเรือน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการฝึกพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยและอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงการฝึกในสถานการณ์จำลอง ฝึกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการระงับเหตุ ณ บริเวณถนนตัดทางรถไฟ หน้าทางเข้าหมู่บ้านรัตนา วิลล่า
  นายกธวัช ชัยแก้ว เรียกประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำในเขตตำบลชมภู ร่วมกับปลัดอำเภอสารภี ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็นในเขตตำบลชมภู พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ฝายพญาคำ...นับเป็นอีกหนึ่งคุณูปการที่พญาคำ ได้สร้างฝายและลำเหมืองลูกนี้ เพราะนอกจากจะหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเกษตรกรในเขตอำเภอสารภีแล้วนั้น ในวันนี้ปรากฏการณ์ความเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ได้ทำให้น้ำเสียจากเมืองไหลสู่ลำเหมืองพญาคำ และไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอสารภี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลชมภูได้รับผลกระทบอย่างหนัก วิธีการแก้ปัญหาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ประชาชน และเทศบาลตำบลชมภู ช่วยกันกำจัดวัชพืชหน้าฝาย เปิดประตูฝาย เพื่อผันน้ำดีจากน้ำปิง ไล่น้ำเสียที่ตกค้างออกจากลำเหมือง เร่งแก้ไข...
เรียนพี่น้องเทศบาลตำบลชมภู ในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในตำบลของเรา ขณะนี้ผมได้ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เปิดประตูน้ำฝายพญาคำเพื่อส่งน้ำดีไล่น้ำเสียแล้ว เมื่อเวลา 09.00 น. แต่ปัญหายังพบว่า บริเวณหน้าฝายมีเศษวัชพืช ขยะและผักตบชวาเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ทาง ทต.ชมภู จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ว่างเว้นจากภารกิจ มาช่วยกันครับ...