• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ออกตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย (ฝายพญาคำ)

ฝายพญาคำ…นับเป็นอีกหนึ่งคุณูปการที่พญาคำ ได้สร้างฝายและลำเหมืองลูกนี้ เพราะนอกจากจะหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเกษตรกรในเขตอำเภอสารภีแล้วนั้น ในวันนี้ปรากฏการณ์ความเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ได้ทำให้น้ำเสียจากเมืองไหลสู่ลำเหมืองพญาคำ และไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอสารภี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลชมภูได้รับผลกระทบอย่างหนัก วิธีการแก้ปัญหาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ประชาชน และเทศบาลตำบลชมภู ช่วยกันกำจัดวัชพืชหน้าฝาย เปิดประตูฝาย เพื่อผันน้ำดีจากน้ำปิง ไล่น้ำเสียที่ตกค้างออกจากลำเหมือง เร่งแก้ไข กู้คืนสู่สภาพเดิม…จากพญาคำสู่พญาชมภู…เรารักฝายพญาคำ…เราช่วยกันเพื่อชมภูน่าอยู่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *