• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

คู่มือประชาชน

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

5. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

6. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1)

7. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.

8. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.

9. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

10. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

11. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถฯ

12. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

13. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

14. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

15. การแจ้งขุดดิน

16. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

17. การแจ้งถมดิน

18. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

19. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

20. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.

21. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

22. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

23. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

24. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1

25. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2

26. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน