• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

แผนอัตรากำลัง

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 2

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 3

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง

ค่าใช้จ่าย

โครงสร้าง

ตารางที่มีคนครอง

จัดคนลงสู่ตำแหน่ง

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ระบบแท่ง