แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25667 ต.ค. 2565
2ข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 ต.ค. 2565
3กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 ต.ค. 2565
4การสร้างขวัญกำลังใจ และการให้โทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕4 ม.ค. 2565
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25634 มิ.ย. 2563
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25634 มิ.ย. 2563
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25631 เม.ย. 2563
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 และประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256330 ม.ค. 2563
9มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง25 พ.ย. 2562
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.256210 ก.ค. 2562
11กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.255522 ต.ค. 2555
12มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.255214 ก.ค. 2552
13มาตรฐานทั่วไปกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ2 เม.ย. 2552
14มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255211 ก.พ. 2552
15มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10) พ.ศ.255010 ต.ค. 2550

1