แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25643 มี.ค. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.255415 ก.ค. 2564
3แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดต่อโควิด 19 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา11 พ.ค. 2564
4แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี11 ก.พ. 2564
5แนวทางการคุณสมบัติของราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256418 ม.ค. 2564
6กฎกระทรวง คำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 256214 ม.ค. 2564
7ระเบียบ วิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.25631 ธ.ค. 2563
8ระเบียบ เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256327 ต.ค. 2563
9พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253522 ต.ค. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 ต.ค. 2563
11พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25221 ต.ค. 2563
12มาตรฐานระบบกำหนดตำแหน่งใหม่30 ก.ย. 2563
13คู่มือการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.25639 ก.ค. 2563
14พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25619 ก.ค. 2563
15พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
16พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25609 ก.ค. 2563
17พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
18พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีท้องถิ่นประจำปี 9 ก.ค. 2563
19พระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25599 ก.ค. 2563
20พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25609 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|