แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1ทต.สารภี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง5 เม.ย. 2565
2การแจ้งแนวทางปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสำนักปลัด31 มี.ค. 2565
3ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อรองรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ด้านการพัฒนาบุคลากร)สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น28 มี.ค. 2565
4ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์19 ม.ค. 2565
5สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8 18 ม.ค. 2565
6การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฎหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติ"14 ม.ค. 2565
7การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ม.ค. 2565
8การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฎหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติ"14 ม.ค. 2565
9สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น การบริหารการเงินการคลัง งบประมาณการตรวจสอบโครงการจัดซื้อ จัดจ้างในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น"12 ม.ค. 2565
10เทศบาลตำบลไชยสถาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและจัดจ้างเป็นพนักงานประเภทพนักงานจ้างทั่วไป12 ม.ค. 2565
11การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่12 ม.ค. 2565
12ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น11 ม.ค. 2565
13การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 256511 ม.ค. 2565
14มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญร่วมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "การเพิ่มสมรรถนะการบริหารด้านการเงิน การคลังท้องถิ่นยุค COVID-19"10 ม.ค. 2565
15โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น6 ม.ค. 2565
16มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "เจาะลึกเทคนิคการที่ปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม ว.693 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตาม ว.845 การบริหารพัสดุ ควบคุมพัสดุ การจำหน่ายพัสดุประจำปีและระหว่างปี" รุ่นที่ 1,2,3 และ46 ม.ค. 2565
17กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 89"6 ม.ค. 2565
18สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร"5 ม.ค. 2565
19มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ"29 ธ.ค. 2564
20มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางดำเนินการและวิธีแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"29 ธ.ค. 2564

1 2 3 4 5.....   >>  >|