แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
406
เดือนนี้
4,171
เดือนที่แล้ว
12,733
ปีนี้
81,486
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
313,135
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103

ลำดับรายการวันที่
1แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25674 ต.ค. 2566
2กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25674 ต.ค. 2566
3แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 ก.ย. 2565
4คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง คกก กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256525 ม.ค. 2565
5ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
6มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 256312 ม.ค. 2564
7รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตำบลชมภูปีงบประมาณ พ.ศ.256221 ธ.ค. 2563
8มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25635 ต.ค. 2563
9ประกาศ รายงานผลการดำเนินการดานการสงเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 ต.ค. 2563
10รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2563
11 แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 ก.ค. 2563
12มาตรการ กลไกในการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 2563
13นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ25 พ.ย. 2562
14แนวทางปฎิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด25 พ.ย. 2562
15มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชมภู25 พ.ย. 2562
16มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 พ.ย. 2562

1