แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

1
คลังจังหวัด เข้าตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) ของเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) ของเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่นให้แก่ อปท. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น โดยจัดทำแบบประเมินสุขภาพท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ด้านการบัญชี
4. ด้านการควบคุมและตรวจสอบทางการคลัง
5. ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

เพื่อให้ คบจ. และ อปท. มีเครื่องมือในการสอบทานหรือประเมินประสิทธิภาพการคลังของ อปท. ในเบื้องต้นว่ามีการบริหารจัดการด้านการคลังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมีประเด็นใดบ้างที่ควรจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้ อปท. มีสุขภาพการคลังท้องถิ่นที่ดี
06 กรกฎาคม 2564

28 พ.ค. 64 งานพัฒนารายได้ ออกสำรวจจัดเก็บข้อมูลในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู ออกสำรวจ บ.วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จก. เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

28 พฤษภาคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับชำระภาษีจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับชำระภาษีของเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู : ผู้รับผิดชอบงานบริการรับชำระภาษี
หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 420779

https://forms.gle/5SVeCehQ8AQpAXHW8

 

17 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
จดหมายข่าว ????
????????ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
☎️☎️โทรศัพท์ 053-260574
 
14 พฤษภาคม 2564

อีก 1 ช่องทางการชำระภาษี ผ่านธนาคาร  เพื่ออำนวยความสะดวก  ในการชำระภาษี,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
อีก 1 ช่องทางการชำระภาษี ผ่านธนาคาร
เพื่ออำนวยความสะดวก ในการชำระภาษี
12 พฤษภาคม 2564

รมว.มท. เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รมว.มท.เห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน และครม.มีมติลดภาษีอีก 90% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เห็นชอบมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการเมื่อปี 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน ได้แก่ (1) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 (2) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นภายในเดือนเมษายน 2564 (3) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 (4) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 งวดที่ 2 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 งวดที่ 3 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564 (5) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และ (6) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลาที่ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งการประเมินภาษี โดยไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่องการขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????????ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
????????????????????????????????????????????????????
????ทางเจ้าหน้าที่ จะส่งจดหมายแจ้งประเมินภายในเมษายน นี้
???? แต่ท่านสามารถเข้ามา #ชำระภาษี ได้ โดยไม่ต้องรอได้รับจดหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป ณ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภูค่ะ ????????
☎ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574
 
06 มีนาคม 2564

ติดประกาศ ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.1,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ติดประกาศ
????ภ.ด.ส.3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
???? ภ.ด.ส.1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
????เพื่อประกาศให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองและผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ได้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
???? และสามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ????????????
???? ติดต่อสอบถาม งานพัฒนารายได้ กองคลัง ☎ 053-260574
 
05 มีนาคม 2564

รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายแรกของปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
???? รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายแรกของปี พ.ศ. 2564
???????? และสำหรับท่านที่ต้องการชำระภาษี สามารถเข้ามาชำระได้เลยค่ะ ไม่ต้องรอได้รับจดหมายนะคะ
05 มีนาคม 2564

ป้าย ล้อ เลื่อน เสียภาษีหรือไม่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????ป้าย ล้อ เลื่อน เสียภาษีหรือไม่????
????กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี2546
✅หากเป็นป้ายที่ติดอยู่ด้านในของอาคาร
ก็ต้องดูพื้นที่ประกอบว่ามีพื้นที่เกิน3 ตารางเมตรหรือไม่ ถ้าเกิน 3 ตารางเมตร ต้องเสียภาษี นะคะ
✅ถ้าไม่เกิน 3 ตารางเมตร ก็เข้าข้อยกเว้น มาตรา 8(5)
ไม่เสียภาษีค่ะ
????‍♀️สอบถามภาษีป้ายเพิ่มเติม
☎️053-260574
20 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ "ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ร้อยละ 90,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
???? เทศกาลเสียภาษีมาอีกแล้ววว... ล่าสุด ราชกิจจาฯ ประกาศ "ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ร้อยละ 90 มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
อ้างอิง : มาตรา 3 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ ????
.
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม (1) และ (2)
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
.
???? ใครที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ เช็คให้ดีนะ ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ ใครยังไม่เข้าใจว่าเราต้องจ่ายมั้ย... ต้องคำนวณยังไง ตามไปดูข้อมูลกันค่ะ ????https://bit.ly/2MMd1Q0
_________________________________
20 กุมภาพันธ์ 2564

ภาษีป้าย 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????‍♀️ภาษีป้าย
????ยื่นแบบ มกราคม-มีนาคม 2564
????ชำระภาษี ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน
????‍♀️ค่าปรับ ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ5,000-50,000บาท
✅เงินเพิ่ม ไม่ชำระภายใน15 วัน นับแต่วันแจ้งประเมินคิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน
????ป้ายที่ต้องเสียภาษี
????ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่
ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ตักอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
❌ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นจากภาษีป้าย
????ป้ ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ได้แก่
✅ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ
✅ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า
✅ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
✅ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
✅ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ อื่น หรือภายในอาคาร ซึ่งเป็ นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ ไม่เกินกำหนดในกฎกระทรวง
✅ป้ายของราชการส่วนกลาง รายการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน 2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
✅ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
✅ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันศึกษาเอกชนนั้น
✅ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งท าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตร ของตน
✅ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อเป็ นประโยชน์ทางศาสนา
✅ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
✅ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง
19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????????????ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
????????????????????????????????????????????????
????ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นไปตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
????ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6ภายใน เดือน เมษายน 2564 นี้
☎ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574
 
 
18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564
กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่2) พ.ศ.2564
????ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/ว891 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด ทราบ และแจ้งให้ อปท.ถือปฏิบัติต่อไป
????????????????????????????????????
☎ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู โทรศัพท์ 053-260574
18 กุมภาพันธ์ 2564

มาแล้ว ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
???????? มาแล้ว ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
ประเภท ก
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
 
31 มกราคม 2564

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (29 รายการ)