แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 เทศบาลตำบลชมภู

18 สิงหาคม 2564

เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นตำบลชมภู ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นตำบลชมภู ประจำปี 2564

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลตำบลชมภูจึงได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันนี้ (12 สิงหาคม 2564) ได้มีกิจกรรมการคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้เป็นแม่ สร้างความตระหนักส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าและความสำคัญในเรื่องบทบาทสตรี ตลอดจนส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง สนับสนุนลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ตามแบบความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีนายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภูเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

พร้อมกันนี้ ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู ได้มอบต้นมะลิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในวันแม่ มอบให้แก่แม่ดีเด่นและลูกกตัญญูทุกท่าน ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู

รายชื่อแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2564 มีดังนี้
????หมู่ที่ 1
1. นางนงลักษณ์ ใจมา
2. นางอ้อย สังราช
ลูกกตัญญู นางสาวกฤษดารัตน์ สายวงษ์

????หมู่ที่ 2
1. นางกนกวรรณ พรมเมือง
2. นางเข็มทอง ไชยวงค์
3. นางพยอม เขื่อนคำ
ลูกกตัญญู นายเจษฎา ไชยวงค์

????หมู่ที่ 3
1. นางพรรณิภา นามแก้ว
2. นางวราภรณ์ แซ่หลู่
3. นางศรีธร ยอดวิเศษ
ลูกกตัญญู นายพุทธิพงศ์ แสนปัญญา

????หมู่ที่ 4
1. นางผกากรอง นามแก้ว
2. นางบัวโรม คำตั๋น
3. นางสุนา ติยะธรรม
ลูกกตัญญู นายสิขเรศ นามแก้ว

????หมู่ที่ 5
1. นางชูศรี คำภีระ
2. นางไพรศรี ใหญ่วรรณา
3. นางคำมวล บุญสูง
ลูกกตัญญู นางสาววราพร คำภีระ

????หมู่ที่ 6
1. นางแสงหล้า กาวีบัว
2. นางสมบูรณ์ กัณทนะ
3. นางศุภลักษณ์ แสงไฟ
ลูกกตัญญู นางสาวธัญวรรณ แสงไฟ

????หมู่ที่ 7
1. นางสมบูรณ์ วัฒนาอุดมวงษ์
2. นางโชติกา อุปวงค์
3. นางจันทร์สม ศรีฟั่น
ลูกกตัญญู นางสาวธนัชพร แสงไฟ

????หมู่ที่ 8
1. นางนงคราญ นามวรรณ์
2. นางจิดาภา ทศดร
3. นางพรรณี ใจบาล
ลูกกตัญญู นายปิยศักดิ์ ธวัชชัยพร

????หมู่ที่ 9
1. นางอนงค์คาญ ถาชื่น
2. นางดวงเดือน หอประหลาด
3. นางบัวจันทร์ ฟองมาลา
ลูกกตัญญู นางสาวศิรินัดดา ถาชื่น
12 สิงหาคม 2564

ทต.ชมภู เข้ารับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ทต.ชมภู เข้ารับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2564

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลชมภู เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA : Local Performance Assessment) ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลสารภี

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการประเมิน LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปีโดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. ด้านการบริการสาธารณะ
5. ด้านธรรมาภิบาล
05 สิงหาคม 2564

ทต.ชมภู ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลชมภู ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลชมภู มุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในองค์กร ให้บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1.ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาลตำบลชมภู โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลชมภู ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลชมภู และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

4.ในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
- การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
- การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในเทศบาลตำบลชมภู แก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาลตำบลชมภูที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อเทศบาลตำบลชมภู โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินของอเทศบาลตำบลชมภู ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เทศบาลตำบลชมภู มีนโยบายเป็นกลาง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ขององค์กร ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรม อันจะทำให้เทศบาลตำบลชมภู สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือ

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

เทศบาลตำบลชมภู ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

1.เทศบาลตำบลชมภู จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

2.แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้

3.เทศบาลตำบลชมภู จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน Whistleblower Policy

4.ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
5.เทศบาลตำบลชมภู จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ
22 กรกฎาคม 2564

ทต.ชมภู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแล และจิตอาสา 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแล และจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในกิจกรรม "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การดูแลคนพิการถือเป็นภารกิจหน้าที่หลักอย่างหนึ่งที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยรัฐต้องสนับสนุนให้คนพิการได้รับบริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ไม่เลือกปฏิบัติแต่เนื่องจากคนพิการมีข้อจำกัดในการดูแลตัวเอง จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลคนพิการและจิตอาสาในพื้นที่เข้ามาช่วยดูแล เทศบาลตำบลชมภู ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้คนพิการรับรู้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อหวังว่าคนพิการในพื้นที่ตำบลชมภู จะได้รับบริการที่ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้เกิดการทำงานรูปแบบจิตอาสา ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะมากขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
30 มิถุนายน 2564

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านทาง #ตู้มีแล้วแบ่งปัน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) มารับสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคดำรงชีพต่อไป ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
โดยประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนจากสถานการณ์ COVID - 19 สามารถมารับเครื่องอุปโภค-บริโภค ได้ที่เทศบาลตำบลชมภู
11 มิถุนายน 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายสำเภา จินะคำปา รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล " แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " ประจำปี 2564 จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน. เชียงใหม่) ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู

01 มิถุนายน 2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) โดยมีนายสำเภา จินะคำปา รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

01 มิถุนายน 2564

ทต.ชมภู จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู โดยมี จ่าสิบตรี ประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู
27 พฤษภาคม 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลชมภู

เทศบาลตำบลชมภู ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้ขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้

https://forms.gle/PteZHp14a99kyUep8

24 พฤษภาคม 2564

 ผลการประเมิน  LPA : 2563  ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี 2563 ให้ดำเนินการประเมินเทศบาลตำบลชมภู 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 บริหารจัดการ,ด้านที่ 2
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินการคลัง, ด้านที่ 4 บริการสาธารณะ และด้านที่
5 ธรรมาภิบาล บัดนี้ทำการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลชมภู
ด้านที่ 1 บริหารจัดการ ได้ 89.09 , ด้านที่ 2 บริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้ 96.19 ด้านที่ 3
การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้ 65.45, ด้านที่ 4 บริการสาธารณะ ได้ 92.95 และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ได้ 98.73 รวม 5 ด้าน และจัดทำตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ปี 2562 เทียบกับ 2563 ตามตารางดังนี้

10 สิงหาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)