แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
4,323
ปีนี้
29,522
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
163,233
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111

คลังจังหวัด เข้าตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) ของเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) ของเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่นให้แก่ อปท. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น โดยจัดทำแบบประเมินสุขภาพท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ด้านการบัญชี
4. ด้านการควบคุมและตรวจสอบทางการคลัง
5. ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

เพื่อให้ คบจ. และ อปท. มีเครื่องมือในการสอบทานหรือประเมินประสิทธิภาพการคลังของ อปท. ในเบื้องต้นว่ามีการบริหารจัดการด้านการคลังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมีประเด็นใดบ้างที่ควรจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้ อปท. มีสุขภาพการคลังท้องถิ่นที่ดี
06 กรกฎาคม 2564

28 พ.ค. 64 งานพัฒนารายได้ ออกสำรวจจัดเก็บข้อมูลในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู ออกสำรวจ บ.วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จก. เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

28 พฤษภาคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับชำระภาษีจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับชำระภาษีของเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู : ผู้รับผิดชอบงานบริการรับชำระภาษี
หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 420779

https://forms.gle/5SVeCehQ8AQpAXHW8

 

17 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
จดหมายข่าว ????
????????ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
☎️☎️โทรศัพท์ 053-260574
 
14 พฤษภาคม 2564

อีก 1 ช่องทางการชำระภาษี ผ่านธนาคาร  เพื่ออำนวยความสะดวก  ในการชำระภาษี,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
อีก 1 ช่องทางการชำระภาษี ผ่านธนาคาร
เพื่ออำนวยความสะดวก ในการชำระภาษี
12 พฤษภาคม 2564

รมว.มท. เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รมว.มท.เห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน และครม.มีมติลดภาษีอีก 90% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เห็นชอบมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการเมื่อปี 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน ได้แก่ (1) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 (2) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นภายในเดือนเมษายน 2564 (3) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 (4) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 งวดที่ 2 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 งวดที่ 3 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564 (5) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และ (6) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลาที่ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งการประเมินภาษี โดยไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่องการขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????????ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
????????????????????????????????????????????????????
????ทางเจ้าหน้าที่ จะส่งจดหมายแจ้งประเมินภายในเมษายน นี้
???? แต่ท่านสามารถเข้ามา #ชำระภาษี ได้ โดยไม่ต้องรอได้รับจดหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป ณ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภูค่ะ ????????
☎ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574
 
06 มีนาคม 2564

ติดประกาศ ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.1,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ติดประกาศ
????ภ.ด.ส.3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
???? ภ.ด.ส.1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
????เพื่อประกาศให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองและผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ได้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
???? และสามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ????????????
???? ติดต่อสอบถาม งานพัฒนารายได้ กองคลัง ☎ 053-260574
 
05 มีนาคม 2564

รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายแรกของปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
???? รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายแรกของปี พ.ศ. 2564
???????? และสำหรับท่านที่ต้องการชำระภาษี สามารถเข้ามาชำระได้เลยค่ะ ไม่ต้องรอได้รับจดหมายนะคะ
05 มีนาคม 2564

ป้าย ล้อ เลื่อน เสียภาษีหรือไม่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????ป้าย ล้อ เลื่อน เสียภาษีหรือไม่????
????กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี2546
✅หากเป็นป้ายที่ติดอยู่ด้านในของอาคาร
ก็ต้องดูพื้นที่ประกอบว่ามีพื้นที่เกิน3 ตารางเมตรหรือไม่ ถ้าเกิน 3 ตารางเมตร ต้องเสียภาษี นะคะ
✅ถ้าไม่เกิน 3 ตารางเมตร ก็เข้าข้อยกเว้น มาตรา 8(5)
ไม่เสียภาษีค่ะ
????‍♀️สอบถามภาษีป้ายเพิ่มเติม
☎️053-260574
20 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ "ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ร้อยละ 90,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
???? เทศกาลเสียภาษีมาอีกแล้ววว... ล่าสุด ราชกิจจาฯ ประกาศ "ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ร้อยละ 90 มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
อ้างอิง : มาตรา 3 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ ????
.
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม (1) และ (2)
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
.
???? ใครที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ เช็คให้ดีนะ ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ ใครยังไม่เข้าใจว่าเราต้องจ่ายมั้ย... ต้องคำนวณยังไง ตามไปดูข้อมูลกันค่ะ ????https://bit.ly/2MMd1Q0
_________________________________
20 กุมภาพันธ์ 2564

ภาษีป้าย 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????‍♀️ภาษีป้าย
????ยื่นแบบ มกราคม-มีนาคม 2564
????ชำระภาษี ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน
????‍♀️ค่าปรับ ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ5,000-50,000บาท
✅เงินเพิ่ม ไม่ชำระภายใน15 วัน นับแต่วันแจ้งประเมินคิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน
????ป้ายที่ต้องเสียภาษี
????ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่
ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ตักอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
❌ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นจากภาษีป้าย
????ป้ ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ได้แก่
✅ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ
✅ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า
✅ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
✅ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
✅ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ อื่น หรือภายในอาคาร ซึ่งเป็ นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ ไม่เกินกำหนดในกฎกระทรวง
✅ป้ายของราชการส่วนกลาง รายการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน 2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
✅ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
✅ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันศึกษาเอกชนนั้น
✅ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งท าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตร ของตน
✅ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อเป็ นประโยชน์ทางศาสนา
✅ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
✅ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง
19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????????????ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
????????????????????????????????????????????????
????ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นไปตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
????ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6ภายใน เดือน เมษายน 2564 นี้
☎ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574
 
 
18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564
กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่2) พ.ศ.2564
????ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/ว891 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด ทราบ และแจ้งให้ อปท.ถือปฏิบัติต่อไป
????????????????????????????????????
☎ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู โทรศัพท์ 053-260574
18 กุมภาพันธ์ 2564

มาแล้ว ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
???????? มาแล้ว ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
ประเภท ก
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
 
31 มกราคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (29 รายการ)