แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
671
เดือนที่แล้ว
1,351
ปีนี้
11,289
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
123,221
ไอพี ของคุณ
3.236.8.46

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ขนาดและที่ตั้ง

เทศบาลตำบลชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 13.741 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,676 ไร่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากอำเภอประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางจากอำเภอถึงจังหวัดประมาณ 30 นาที มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่าบง, ตำบลไชยสถาน

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสารภี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

เทศบาลตำบลชมภู มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับทำการเกษตร

 

ลักษณะภูมิอากาศ

 

ลักษณะโดยทั่วไปมี 3 ฤดู เช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่

เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อน

เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน

เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น

 

การปกครอง

 

จำนวนหมู่บ้านในตำบลชมภู 9 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน

หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ โดยมี นายสมยศ ปันตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ขัติยะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ โดยมี นายประสงค์ บุญฟู เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว โดยมี นายศรีทน แสงบุญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ โดยมี นายสำเภา จินะคำปา เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านบุปผาราม โดยมี นางมาลี บุญมี เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ โดยมี นายนรินทร์ วงค์กัณทรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนมูล โดยมี นายสุรศักดิ์ สมบัติ เป็นกำนันตำบล

หมู่ที่ 9 บ้านร่มป่าตอง โดยมี นายดาวชัย สุกันทา เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ชุมชนพิเศษบ้านต้นหาด โดยมี นายอนุพงษ์ ดวงใจ เป็นผู้นำชุมชน

 

สภาพสังคมโดยรวม

 

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลชม ตามทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลชมภูประจำปี พ.ศ. 2560 มีประชากร ทั้งหมด 7,215 คน แยกเป็นชาย 3,465 คน แยกเป็นหญิง 3,750 คน จำแนกตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชาย หญิง รวมทั้งหมด
1 บ้านหนองป่าแสะ 300 309 609
2 บ้านพญาชมภู 553 585 1,138
3 บ้านสุพรรณ 259 281 542
4 บ้านท่าต้นกวาว 643 745 1,389
5 บ้านทุ่งขี้เสือ 271 300 577
6 บ้านบุปผาราม 411 404 813
7 บ้านแม่สะลาบ 529 552 1,089
8 บ้านศรีดอนมูล/ชุมชนพิเศษบ้านต้นหาด 321 354 675
9 บ้านร่มป่าตอง 178 220 393
รวม 9 หมู่บ้าน 3,465 3,750 7,215
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ เดือน มกราคม 2560 จำนวนตัวเลขดังกล่าว เป็นจำนวนตัวเลขของประชาชนที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชมภู นอกจากนี้แล้วยังมีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในแต่ละวัน กลุ่มประชากรเหล่านี้เป็นส่วนที่ไม่ทราบจำนวนที่ทราบชัด (ประชากรแฝง)

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 

อาชีพ

 

พื้นฐานประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลชมภู ประกอบอาชีพด้านการเกษตร (ปลูกสวนลำไย) ค้าขายทั่วไป สำหรับอาชีพรองประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่งมีทั้งรับจ้างในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลชมภู สำหรับอาชีพเสริมในหมู่บ้าน ได้แก่ เย็บผ้า ปักผ้า จ่าใบตอง เป็นต้น

 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

 

ด้านการคมนาคม

 

การคมนาคมในพื้นที่เทศบาลตำบลชมภู ใช้การคมนาคมทางบก มรถนนสายหลักและถนนซอยภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ดังนี้

ถนนลาดยาง 42 สาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 27 สาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 24 สาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ถนนรุกรัง 9 สาย ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ถนนหินคลุก 4 สาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร

 

ด้านการผังเมืองและสิ่งสาธารณูปโภค

 

เทศบาลตำบลชมภู มีศาลาเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันมีครบทุกหมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ อันได้แก่ เมรุเผาศพมาตรฐานที่ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8

 

ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 

มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์ และไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

 

ข้อมูลด้านการศึกษาและการกีฬา

 

การพัฒนาด้านการศึกษา

 

เทศบาลตำบลชมภู มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดพญาชมภู ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และโรงเรียนวัดแม่สะลาบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 มีโรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง

 

การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

 

มีการจัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพขึ้นสำหรับสุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบลชมภู เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไปตลอดจนศักยภาพของตำบลชมภู ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการเมือง การบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ

ด้านคนและสังคม


ด้านสาธารณสุข

ตำบลชมภู มีสถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง, สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง อัตราการใช้งานส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์


มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของรัฐ

 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


3.1 ได้จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 68 คน

3.2 ด้านการรวมกลุ่มของประชาชนในตำบลชมภูจำนวนกลุ่มทุกประเภท 13 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์ 4 กลุ่ม, กองทุนหมู่บ้าน 9 กลุ่ม

 

ด้านการศึกษาและการกีฬา


4.1 การพัฒนาด้านการศึกษา

ตำบลชมภูมีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดพญาชมภู ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4,และโรงเรียนวัดแม่สะลาบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 มี โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านท่าต้านกวาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4, มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง

4.2 การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

มีการจัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพขึ้นสำหรับสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่ประชาชนภายในตำบลชมภู

 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม


ตำบลชมภู มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ได้แก่ วัด จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วัดหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1, วัดพญาชมภู หมู่ที่ 2, วัดสุพรรณ หมู่ที่ 3, วัดท่าต้นกวาว หมู่ที่ 4, วัดทุ่งขี้เสือ หมู่ที่ 5, วัดบุปผาราม หมู่ที่ 6, วัดแม่สะลาบ หมู่ที่ 7, วัดศรีดอนมูล หมู่ที่ 8 และวัดป่าเป้า หมู่ที่ 9 มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ

มีสภาวัฒนธรรมตำบลชมภู ซึ่งรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม

 

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


เทศบาลตำบลชมภูได้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชมภู ทุกวันจันทร์-อังคาร

 

ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร


ในตำบลชมภู มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น 684 แห่ง บ่อบาดาล 502 แห่งประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ลำเหมือง 5 สาย

 

ด้านการเมืองการบริหาร


ตำบลชมภู มีประชาคมตำบล และประชาคมหมู่บ้านครบทั้ง 9 หมู่บ้าน

 

ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด


ตำบลชมภู มีคณะทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในตำบล จำนวน 23 คน