แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook



แบบสำรวจความคิดเห็น





ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,030
เดือนที่แล้ว
2,417
ปีนี้
13,040
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
146,751
ไอพี ของคุณ
34.239.157.140

ลำดับรายการวันที่
1แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดต่อโควิด 19 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา11 พ.ค. 2564
2แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี11 ก.พ. 2564
3แนวทางการคุณสมบัติของราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256418 ม.ค. 2564
4พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253522 ต.ค. 2563
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25221 ต.ค. 2563
6มาตรฐานระบบกำหนดตำแหน่งใหม่30 ก.ย. 2563
7คู่มือการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.25639 ก.ค. 2563
8พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25619 ก.ค. 2563
9พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
10พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25609 ก.ค. 2563
11พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
12พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีท้องถิ่นประจำปี 9 ก.ค. 2563
13พระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25599 ก.ค. 2563
14พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25609 ก.ค. 2563
15พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
16พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ9 ก.ค. 2563
17ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25619 ก.ค. 2563
18ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
19ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
20ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเง9 ก.ค. 2563

12  >> >|