แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,353
ปีนี้
35,535
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
169,246
ไอพี ของคุณ
52.23.219.12

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.255415 ก.ค. 2564
2แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดต่อโควิด 19 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา11 พ.ค. 2564
3แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี11 ก.พ. 2564
4แนวทางการคุณสมบัติของราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256418 ม.ค. 2564
5กฎกระทรวง คำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 256214 ม.ค. 2564
6ระเบียบ วิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.25631 ธ.ค. 2563
7ระเบียบ เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256327 ต.ค. 2563
8พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253522 ต.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 ต.ค. 2563
10พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25221 ต.ค. 2563
11มาตรฐานระบบกำหนดตำแหน่งใหม่30 ก.ย. 2563
12คู่มือการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.25639 ก.ค. 2563
13พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25619 ก.ค. 2563
14พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
15พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25609 ก.ค. 2563
16พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
17พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีท้องถิ่นประจำปี 9 ก.ค. 2563
18พระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25599 ก.ค. 2563
19พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25609 ก.ค. 2563
20พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 ก.ค. 2563

12  >> >|