แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
1,037
เดือนที่แล้ว
1,951
ปีนี้
1,037
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
134,748
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานระบบกำหนดตำแหน่งใหม่30 ก.ย. 2563
2ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น9 ก.ค. 2563
3ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.9 ก.ค. 2563
4ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท9 ก.ค. 2563
5ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเง9 ก.ค. 2563
6ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
7ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
8ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25619 ก.ค. 2563
9พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ9 ก.ค. 2563
10พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
11พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25609 ก.ค. 2563
12พระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25599 ก.ค. 2563
13พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีท้องถิ่นประจำปี 9 ก.ค. 2563
14พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
15พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25609 ก.ค. 2563
16พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.25629 ก.ค. 2563
17พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25619 ก.ค. 2563
18คู่มือการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.25639 ก.ค. 2563
19พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
20พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562

12  >> >|