แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
5,121
เดือนที่แล้ว
4,904
ปีนี้
28,598
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
202,080
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง คกก กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256525 ม.ค. 2565
2ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 256312 ม.ค. 2564
4รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตำบลชมภูปีงบประมาณ พ.ศ.256221 ธ.ค. 2563
5มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25635 ต.ค. 2563
6ประกาศ รายงานผลการดำเนินการดานการสงเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 ต.ค. 2563
7รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2563
8 แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 ก.ค. 2563
9มาตรการ กลไกในการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 2563
10นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ25 พ.ย. 2562
11แนวทางปฎิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด25 พ.ย. 2562
12มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชมภู25 พ.ย. 2562
13มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 พ.ย. 2562

1