แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
4,323
ปีนี้
29,522
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
163,233
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111

แอปพลิเคชัน "มะลิซ้อน" เพื่อให้เกษตรกรรายงานข้อมูลความเสียหาย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

สมาคมประกันวินาศภัย เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน "มะลิซ้อน" เพื่อให้เกษตรกรรายงานข้อมูลความเสียหายสำหรับการประกันข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

08 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลชมภู

07 ตุลาคม 2564

ทต.ชมภู รับลงทะเบียนกลุ่มอาชีพ เพื่อบรรเทาช่วยเหลือในด้านการตลาด,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการตกงาน การปิดกิจการ รายได้ที่มีน้อยลง ผลผลิตราคาตกต่ำ และยอดการจำหน่ายสินค้าลดลง 

โดยเทศบาลตำบลชมภูได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือในการพิจารณารับซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลชมภู เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลชมภูจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอาชีพ ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการตลาด สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลชมภู ได้ในวันและเวลาราชการ หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยโหลดแบบฟอร์มได้ทาง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชมภู www.chompoo.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หากมีหน่วยงานใดที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เทศบาลตำบลชมภูจะรีบดำเนินการแจ้งกลับไปยังกลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียนไว้โดยเร็ว 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 5342 0779 ต่อ 105

28 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการขนย้ายของเสียอันตรายจากชุมชน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ประชาสัมพันธ์กำหนดการขนย้ายของเสียอันตรายจากชุมชน

เทศบาลตำบลชมภู ขอแจ้งให้ประชาชนตำบลชมภู นำขยะของเสียอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องยาฆ่าแมลง,ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น ฯ นำไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน
โดยเทศบาลตำบลชมภู จะดำเนินการขนย้ายของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และจะขนย้ายขยะของเสียอันตราย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
-------------------------------------------------
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 5342 0779 ต่อ 401
27 กันยายน 2564

ทต.ชมภู ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลชมภู

23 กันยายน 2564

ประกาศ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ

20 กันยายน 2564

ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

07 กันยายน 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????????ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลชมภู
????ติดต่อสอบถาม งานพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลชมภู
☎โทรศัพท์ 053-260574
25 สิงหาคม 2564

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564

16 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏฺิรูปประเทศ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏฺิรูปประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคระกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัย ในการเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศณษฐกิจพอเพียง" 

จึงขอเผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตามเว็บไซต์นี้ 
video – NSCR (nesdb.go.th)

16 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค กระบือ ในท้องที่บ้านแม่สะลาบ หมู่ที่ 7 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสัตว์ชนิด โค กระบือ หรือซากสัตว์ เข้า - ออก - ผ่่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้นับอนุญาตจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย
13 สิงหาคม 2564

ประกาศ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 สิงหาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2564 เน้นย้ำ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
.
วันนี้ (10 ส.ค.64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 โดยมีใจความสำคัญว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการอำนวยความเป็นธรรมในระดับตำบล หมู่บ้าน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาค เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่การแก้ไขอย่างรวดเร็ว และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้สำเร็จ ลุล่วง บังเกิดผลดีต่อส่วนรวม และขอให้ทุกท่านตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
.
นอกจากนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 โดยเน้นย้ำว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีความผูกพันใกล้ชิด เข้าใจในวิถีชีวิต และรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการประสานระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมทั้งเป็นสถาบันที่หล่อหลอมรวมประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเป็นเอกภาพ และยึดโยงสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”
โดยสามารถติดตามผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และรายนามผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ได้ทางเว็บไซต์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน www.kamnanphuyaibaan.com
10 สิงหาคม 2564

โครงการรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำรถโมบายจำหน่ายสินค้า ตาม "โครงการรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก" โดยนำมาจำหน่ายในเขตพื้นที่สารภี ดังนี้

1. ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
2. ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
3. ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดจุดจำนวนสินค้าตามรูปที่แนบมาพร้อมนี้
06 สิงหาคม 2564

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
29 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (155 รายการ)