แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
4,177
เดือนที่แล้ว
4,777
ปีนี้
22,750
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
196,232
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135

1
เทศบาลตำบลชมภู ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วยเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงประกาศรับสมัคร สรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลชมภู ดังนี้
 
ประเภทพนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คุณวุฒิ) สังกัดผ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 (รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท จำนวน 1 อัตรา)
 
 
2.พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท (รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 2 อัตรา)
 
2.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท (รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 อัตรา)
 
2.3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท (รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 4 อัตรา)
 
2.4 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท (รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 2 อัตรา)
20 พฤษภาคม 2565

 ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
20 พฤษภาคม 2565

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชมภู
????ด้วยวิธีการ แสกนคิวอาร์โค๊ด
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงการบริการให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลชมภู
19 พฤษภาคม 2565

เชิญชวนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1,2,3,4,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านพญาชมภู
เชิญชวนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1,2,3,4
สถานที่ฉีดวัคซีน รพ.สต.บ้านพญาชมภู
ตารางการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00น.
หมู่ 1 นัดฉีดวันที่ 23 พ.ค. 65
หมู่ 2 นัดฉีดวันที่ 24-26 พ.ค. 65
หมู่ 6 นัดฉีดวันที่ 27-28 พ.ค. 65
หมู่ 7 นัดฉีดวันที่ 29 พ.ค. 65
หมู่ 8,9 นัดฉีดวันที่ 30 พ.ค. 65
หรือสะดวกวันไหนให้มาได้เลย
19 พฤษภาคม 2565

อย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันนะคะ !!,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
อย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันนะคะ
** ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 **
 
กรณีชำระเกินกำหนด จะมีค่าปรับและเงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย ดังนี้
กฎหมายบังคับกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6)
มาตรา 68 69
 
1. เสียเบี้ยปรับสูงสุด รัอยละ40 ของค่าภาษี มาตรา 70
2. เสียเงินเพิ่มร้อยละ1 ของค่าภาษี (เศษของเดือนนับเป็น หนึ่งเดือน) มาตรา 59 60
3. ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดิน ไม่สามารถโอนขาย โอนให้ หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินได้ หากยังค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 62
4. ยึด อายัดทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน
 
** พ้น90วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการออกคำสั่งยึด อายัด ทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้าง
 
 #อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
สอบถามภาษีเพิ่มเติม
 
☎กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574
18 พฤษภาคม 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับ อสม. และบุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับ อสม. และบุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) อายุ 16 - 50 ปี (เกิด พ.ศ. 2515 – 2549)
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3) บิดาหรือมารดา โดยสายเลือด/ตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร
4) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 
คุณสมบัติเฉพาะ
1) ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ําหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
2) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
 
ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1dxKGl0Q_4Cq1wRG0M_A8dS...
???? ยื่นใบแสดงความจำนงสมัครได้ที่ รพ.สต. ที่ตนสังกัดได้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
???? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2193 7000 ต่อ 18711 ในวันและเวลาราชการ
Cr. กระทรวงสาธารณสุข
18 พฤษภาคม 2565

ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็น 31 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็น 31 พฤษภาคม 2565
กรณีชำระเกินกำหนด จะมีค่าปรับและเงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย ดังนี้
????กฎหมายบังคับกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6)
มาตรา 68 69
1️⃣เสียเบี้ยปรับสูงสุด รัอยละ40 ของค่าภาษี
มาตรา 70
2️⃣เสียเงินเพิ่มร้อยละ1 ของค่าภาษี
✅(เศษของเดือนนับเป็น หนึ่งเดือน)
มาตรา 59 60
3️⃣ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดิน
ไม่สามารถโอนขาย โอนให้ หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินได้ หากยังค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 62
4️⃣ยึด อายัดทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน
✅พ้น90วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการออกคำสั่งยึด อายัด ทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้าง
????อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
สอบถามภาษีเพิ่มเติม
☎กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574
06 พฤษภาคม 2565

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 (80/2565),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 (80/2565)
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเภทไทยตอนบน
(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565)
28 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ได้เข้าถึงช่องทางการรับบริการของศูนย์ดำรงธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

หากประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อน ต้องการคำปรึกษา หรือมีร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตามวันเวลาราชการ (ฟรี! ไม่เสียค่าบริการ)

27 เมษายน 2565

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภูร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
04 เมษายน 2565

ประกาศ รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
01 เมษายน 2565

รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
25 มีนาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> (รับลงทะเบียนช่วงที่ 1) เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564
> (รับลงทะเบียนช่วงที่ 2) เดือนมกราคม 2565 – กันยายน 2565
 
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 
- ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506) (เกิดตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2505 –
1 กันยายน 2506)
- สัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชมภู
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
---------------------------------
การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารมีดังนี้ 
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้) ประเภทออมทรัพย์
******************************
 กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นลงทะเบียนแทน โดยผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสาร ดังนี้
▪️ หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
▪️ สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
▪️ สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
*******************************
กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ เตรียมเอกสาร ดังนี้
▪️ หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
▪️ สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
▪️ สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
▪️ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
*********************************
อัตราการรับเงิน
อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000บาท/เดือน
>>>> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลชมภู : งานพัฒนาชุมชน
โทร 0-5342-0779 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ
21 มีนาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีนาคม 2556,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มีนาคม 2556

18 มีนาคม 2565

คณะสงฆ์อำเภอสารภี ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าบรรพชาสามเณรศาสนทายาท (บวชภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565) ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
คณะสงฆ์อำเภอสารภี ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าบรรพชาสามเณรศาสนทายาท (บวชภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565)
เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ป.6 บรรพชาเพื่อเข้าเรียนต่อ ในระดับ ม.1 หรือเทียบโอน และเยาวชนตั้งแต่ ป.4 บรรพชาเพื่อฝึกอบรมช่วงเปิดเรียน ประจำปี 2565
รายงานตัว >> วันที่ 16 เมษายน 2565
บรรพชา >> วันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วัดสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามได้ที่ #วัดสารภี และเจ้าอาวาสทุกวัดในอำเภอสารภี
โทร 089-8547732 , 089-5607393
16 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (188 รายการ)