แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,030
เดือนที่แล้ว
2,417
ปีนี้
13,040
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
146,751
ไอพี ของคุณ
34.239.157.140

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 63),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2562 - 25 กรกฎาคม 2563)

04 มิถุนายน 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลชมภู

 

04 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ"แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น",เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

หนังสือ "แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ได้รวบรวมและเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเนื้อหาในลักษณะเป็นข้อแนะนำที่ควรคำนึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างกรณีศึกษาที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการบริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

02 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

อำเภอสารภีรับแจ้งจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สังกัดกระทรวงการคลังมีภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคาทรัพย์สิน การจ่ายแลกและรับแลกเหรียญกษาปณ์ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ยุติธรรม ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอันจะทำให้เกิดความไว้วางใจต่อการให้บริการ

ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางระบบข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในด้านการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และการให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ผ่านช่องทาง QR CODE ที่แนบมา

31 พฤษภาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ด้วยอำเภอสารภีได้รับแจ้งจากจังหวีดเชียงใหม่ว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง คือ

1. ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ

2. ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้

3. มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้

4. เงินบริจาคอยู่ไหน

5. มีจรรยาบรรณหรือเปล่า

เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

28 พฤษภาคม 2564

แจ้งการเปิดใช้งานและประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti Corroption Toolbox)),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ หลักศูตร องค์ความรู้ คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ระบบหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม จากหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง QR Code และแอปพลิเคชั่น WE STRONG ของสำนักงาน ป.ป.ช.

28 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) สังกัด สำนักปลัด อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด สำนักปลัด อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท รวมอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

27 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การใช้งานและการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเบื้องต้น,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

อำเภอสารภีรับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการประชาสัมพันธ์การใช้งานและการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยรวมถึงการวางแผนการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบ

21 พฤษภาคม 2564

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
" ชุมชนกับความสำคัญในการสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุบนถนน เมื่อคนกลุ่มเล็กๆในสังคม ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง แสวงหาทางออกร่วมกัน
เสริมด้วยความรู้เชิงวิชาการจากภายนอก และสามารถส่งต่อปัญหาส่วนที่เกินกำลังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเหล่านี้จะนำมาซึ่งการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน "
โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนชาตประกันภัยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน
บมจ. ธนชาตประกันภัยผู้ประกอบธุรกิจด้านการประกันภัยที่ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการจราจร และมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างถนนที่มีความปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินขอผู้ใช้รถใช้ถนน โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes,We Safe” ที่ดำเนินงานทั้งในด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในปี 2561บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ “รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย” ขึ้น โดยมีเป้าหมาย
กระตุ้นให้คนในชุมชนได้ร่วมสะท้อนปัญหาของความปลอดภัยบนท้องถนน
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวม
สร้างองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้กับชุมชน
ผลักดันพลังของคนในชุมชนให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี
ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 - 2563
ตั้งเป้าหมายแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายต่ออุบัติเหตุบนถนน ให้ได้ 30 แห่งทั่วประเทศ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาจริงในแต่ละชุมชน ชุมชนได้อะไรจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย
ได้ร่วมสะท้อนปัญหาในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ถนน
ได้แสดงความเป็นผู้นำในงานด้านอุบัติเหตุของชุมชนเพื่อชุมชน
ได้เรียนรู้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ
ได้เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนและยกระดับแผนป้องกันอุบัติเหตุให้ได้ตามมาตรฐาน
ได้โอกาสในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้รับงบประมาณใช้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนเพื่อลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของคนในชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับธง “ชุมชนถนนปลอดภัย” จากธนชาตประกันภัย เป็นสัญลักษณ์ที่ให้ความหมายว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีและได้แสดงพลังความร่วมมือเพื่อทำให้ชุมชนมีถนนที่ปลอดภัย
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงบนถนนในประเทศไทย
สมัครได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
20 พฤษภาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5 เรื่อง

1. บทความเรื่อง เอาสามีไปใช้ฟรี ๆ ไม่ได้นะ

2. บทความเรื่อง ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ

3. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า

4. บทความเรือง ความเห็นพนักงานสอบสวน

5. บทความเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

20 พฤษภาคม 2564

ทต.ชมภู ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการบริการการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ตอบแบบปประเมินความพึงพอใจ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการบริการการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลชมภู ได้รับทราบถึงการบริการที่มีต่อประชาชน และเพื่อการปรับปรุงด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น

https://forms.gle/S6NQKb3cM5JS5Nnz8

20 พฤษภาคม 2564

การแจ้งเตือนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

อำเภอสารภีได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานเชียงใหม่ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ เรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนประเทศไทย พ.ศ. 2564 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยคาดการณ์ว่ามีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5-10 ซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักพท้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาจะส่งผลให้เกิดน้ำท่าไหลหลากลงสู่บริเวณแม่น้ำปิง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิง อาจเพิ่มขึ้นอย่ารวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอสารภี จึงประชาสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เฝ้าระวังระดับน้ำและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้น

19 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก",เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก และเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็ก

17 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ "พลัง 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19",เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับแจ้งจากสภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์ "พลัง 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติโควิด 19" รับบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันและเยียวยาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://qrgo.page.link/yjw๗๐ หรือ QR Code ที่เว็บไซต๋ www.chiangmailocal.go.th

17 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
☎️☎️โทรศัพท์ 053-260574

14 พฤษภาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (129 รายการ)