แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
4,019
เดือนที่แล้ว
4,777
ปีนี้
22,592
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
196,074
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลชมภู เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> (รับลงทะเบียนช่วงที่ 1) เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564
> (รับลงทะเบียนช่วงที่ 2) เดือนมกราคม 2565 – กันยายน 2565
 
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 
- ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506) (เกิดตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2505 –
1 กันยายน 2506)
- สัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชมภู
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
---------------------------------
การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารมีดังนี้ 
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้) ประเภทออมทรัพย์
******************************
 กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นลงทะเบียนแทน โดยผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสาร ดังนี้
▪️ หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
▪️ สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
▪️ สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
*******************************
กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ เตรียมเอกสาร ดังนี้
▪️ หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
▪️ สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
▪️ สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
▪️ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ
*********************************
อัตราการรับเงิน
อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000บาท/เดือน
>>>> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลชมภู : งานพัฒนาชุมชน
โทร 0-5342-0779 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

 
21 มีนาคม 2565